Att skapa en supporterkultur där tjejer får plats är inte särskilt svårt, här är 10 enkla steg din supporterförening kan ta för att bli mer inkluderande. 

Råden är framtagna av supportrar från 10 olika svenska fotbollsklubbar och fokuserar främst på inkludering av kvinnor, även om mycket av innehållet också går att applicera på andra minoriteter inom supporterkulturen.


Foto: Joakim Hall


Ett
inkluderande
bildval

Tänk på att de bilder ni sprider ska inkludera alla, både olika kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer och religion. Detta för att alla dessa personer finns på läktarna och ska känna sig representerade. Det är viktigt att visa på våra olikheter.


TVÅ
Avdramatisera
kvinnors supporterskap

Inom gruppen kvinnliga supportrar innefattas olika åldrar, etnicitet, sexualitet, plats på läktaren, engagemang och eventuell grupptillhörighet. Att se kvinnor som en homogen grupp kan späda på fördomar och stereotyper. Genom att avdramatisera kvinnors supporterskap kan alla olika typer av kvinnliga supportrar blomstra och epitetet ”kvinnliga” till slut raderas.

 


Tre
Undvik stereotyp rolltillsättning

Fundera över vem som i olika sammanhang representerar supporterföreningen och supportrar i allmänhet. Försök motverka stereotyperna och var uppmärksam på att kvinnor och män lätt hamnar i stereotypa föreningsroller. Det är vanligt att kvinnor blir sekreterare eller får rollen som fixare, projektledare eller andra stöttande positioner. Skapa en stöttande kultur som lyfter individen gärna genom mentorer. Lyft gärna goda exempel på kvinnor i synliga roller. Skapa en strategi för att slussa in nya aktiva med en målsättning att organisationens förtroendevalda speglar supportersammansättningen. 


fyra
separata arrangemang som inkörsport

För att underlätta för kvinnor att ta steget in i supporterlivet kan det vara bra att skapa separata forum för detta, såsom tjejbussar eller samlingar inför match för tjejer. Syftet är inte att isolera kvinnor från övriga supportrar utan för att skapa en trygg upplevelse för den osäkra, som sedan kan ta vidare kliv i sitt supporterskap och bli en del av gemenskapen.

Supporterföreningar som har arrangerat tjejbussar vittnar om att metoden gör att kvinnor som aldrig tidigare vågat åka på resa gör sin första och sedan återkommer för ordinarie bussresor. Sätt upp ett mål inför säsongen som är rimligt att genomföra. Det skulle t ex kunna vara två st resor per säsong och utveckla därifrån.


fem
stadgarna som verktyg

Se över föreningens stadgar och vad som står där om likabehandling, inkludering och vilka föreningen ska representera? Många föreningar har redan idag stadgar som understryker vikten av att alla ska känna sig välkomna, om inte, fundera över om de behöver uppdateras.

Stadgar som understryker vikten av likabehandling, inkludering eller representation, eller som dikterar att föreningen ska vara till för alla som supportar laget och vill vara med, kan vara ett bra verktyg som pekar ut riktningen för styrelsen. Det gör det också lättare att fatta beslut i frågor som kan upplevas svåra. Dessutom kan det vara skönt som styrelse att luta sig mot stadgarna när man stöter på kritik i dessa sammanhang. Om stadgarna tydligt beskriver vad föreningen står för kan man peka på detta, och desarmera eventuellt motstånd. Stadgarna har ju både styrelse och medlemmar att acceptera och förhålla sig till. 


sex
VÄLKOMNA NYKOMLINGAR

Skapa öppna och trygga rum där alla känner sig välkomna oberoende av olikheter.  Arbeta både uppsökande och mottagande. Precis som att alla inte vågar ta första steget själv finns det andra som föredrar att göra det.

Ha en fysisk plats där nya eller de som vill ha någon att gå med, kan komma i kontakt med andra supportrar. En pub, en plats utanför arenan eller någon som välkomnar vid ingången. Viktigt är att kommunicera ut mötesplatsen i sociala medier och att presentera sig för nya supportrar så att de känner sig sedda och välkomna. För att nå helt nya supportrar kan man använda sig av redan kända kontaktpersoner i bostadsområden, skolor, fritidsgårdar etc.

Ta hand om era medlemmar och stötta varandra, precis som du stöttar ditt lag stöttar du dina medsupportrar. Hitta former av engagemang som passar för alla nivåer, det finns plats både för ordförande och för stödmedlem.


Sju
Skapa sociala
sammanhang

Den sociala aspekten är en viktig del av supporterkulturen. Därför bör det finnas evenemang för alla olika typer av supportrar. Detta kan t ex ske genom en renodlad tjejsamling inför en match eller att människor med olika kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer och religion är med och anordnar träffar vilket gör det lättare att gå dit. Detta kan i det långa loppet leda till ökat medlemsantal och en mer blandad supporterbas.


åtta
Inkluderande
jargong

Fundera ur olika människors positioner på hur språkbruk och jargong kan uppfattas. Det som någon inte tycker är ett problem kan vara jobbigt för någon annan. Fyll på med kunskap där det behövs, t ex om hbtq-personers situation. 


nio
se inte jämställdhet som en kvinnofråga

Lägg inte bördan på den som är i minoritet. Skapa utrymme för att problem ska kunna lyftas. Lyssna och engagera er i det som kommer upp, arbetet för inkludering är allas ansvar. Ibland kan det tom vara en fördel att den som är i majoritet och i maktposition, tar ställning i jämställdhetsfrågor.


tio
Ifrågasätt inte supporterskap

Ifrågasätt inte någon annans supporterskap. Alla olika typer och varianter av utövande behövs. Det är ok att t ex vara tjej och bara vilja gå på fotboll och umgås.  Alla ska få gå på fotboll på sitt eget vis.